Ratownictwo Wodne

Sztorm do naprawy

12 grud­nia Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poin­for­mo­wała o zawar­ciu umowy z Gdańską Stocznią Remontową im. J. Piłsudskiego w Gdańsku w spra­wie reali­za­cji awa­ryj­nej naprawy jed­nostki ratow­ni­czej Sztorm

Inline
Inline