Nowe zadania dla KSRG. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda złożył wczoraj (1.08) podpis pod ustawą nowelizującą ustawy “Prawo atomowe” oraz o ochronie przeciwpożarowej. Nowelizacja w zakresie ustawy o ochronie przeciwpożarowej nakłada na KSRG nowe zadania związane z zagrożeniami radiacyjnymi.

Komenda Wojewódzka PSP Rzeszów

Prezydent Andrzej Duda złożył wczoraj (1.08) podpis pod ustawą nowelizującą ustawy "Prawo atomowe" oraz o ochronie przeciwpożarowej. Nowelizacja w zakresie ustawy o ochronie przeciwpożarowej nakłada na KSRG nowe zadania związane z zagrożeniami radiacyjnymi.

Nowe regulacje mają na celu wdrożenie do prawa krajowego przepisów dyrektywy BSS, ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz dyrektywy NSD, ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, a także dokonanie innych zmian prawa w odniesieniu do bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z oceny dotychczasowych przepisów, w szczególności w zakresie wskazanym w raporcie z misji Integrated Regulatory Review Service (IRRS) przeprowadzonej w Polsce w 2013 r. przez MAEA.

Zmiany dotyczą głównie Ustawy – Prawo atomowe. Do najważniejszych rozwiązań należą:

 • zapewnienie skuteczniejszej kontroli regulacyjnej działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące;

 • wprowadzenie ograniczników dawek promieniowania jonizującego;

 • zmiany wartości dawek granicznych dla pracowników w związku z nowymi wynikami badań wpływu promieniowania jonizującego na organizm człowieka;

 • zwiększenie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych;

 • doprecyzowanie obowiązków i uprawnień osób sprawujących wewnętrzny nadzór nad działalnościami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące;

 • zwiększenie przejrzystości działań organów dozoru jądrowego przez udostępnianie społeczeństwu programu kontroli dozorowych;

 • zwiększenie informacji o działaniach, jakie należy podejmować w sytuacji zetknięcia się ze źródłem niekontrolowanym, czyli porzuconym lub zaginionym źródłem promieniotwórczym, a także szkolenie funkcjonariuszy odpowiednich służb, którzy mogą zetknąć się z takimi źródłami;

 • ochrona przed narażeniem na promieniowanie jonizujące, spowodowanym przez radon w miejscach pracy, budynkach, lokalach i innych pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi;

 • zwiększenie bezpieczeństwa przy stosowaniu promieniowania jonizującego do celów medycznych;

 • zapewnienie ochrony przed narażeniem na naturalnie występujące substancje promieniotwórcze, w tym związane z działalnością górniczą;

 • objęcie obowiązkiem szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej członków ekip awaryjnych.

W przypadku Ustawy o ochronie przeciwpożarowej zmiany dotyczą treści artykułu 14, poprzez dodanie ustępu 1b o treści: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków bierze udział w likwidacji zagrożenia, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. W ten sposób ulegną rozszerzeniu zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego o udział w likwidacji zagrożeń, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

W uzasadnieniu do projektu ustawy autorzy przypominali, że: W dotychczasowym stanie prawnym nie było służby przeznaczonej do działania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego, a dotychczasowe faktyczne przygotowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej nie miało umocowania ustawowego. Zaproponowane brzmienie przepisu pozwoli na precyzyjne wskazanie – przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – zadań, obowiązków i procedur ratowniczych w przypadku udziału sił i środków Państwowej Straży Pożarnej podczas działań na miejscu zdarzenia radiacyjnego.

W konsekwencji rozszerzeniu uległ też zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 14 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, co w ustawy nowelizującej zostało wyrażone dodaniem do ustępu 2. punktu 6a w brzmieniu: likwidacji zagrożenia, w tym działań ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;

Ustawa ustala również, maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy na lata 2019-28 na nieco ponad 112 mln złotych, przy czym gros kosztów pochłonie samo przygotowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do realizacji nowych zadań. Według szacunków przedstawionych przez Państwową Straż Pożarną będzie to kosztowało Komendę Główną PSP i wojewodów 83 614 300 zł. Same tylko maksymalne limity wydatków budżetu państwa na wyposażenie szkół pożarniczych i przystosowanie ksrg do nowych zadań ustalono łącznie na 76 768 tys. złotych. Wydatki obejmują przede wszystkim szkolenia strażaków PSP i kadry dowódczej, zakup i utrzymanie specjalistycznego sprzętu, w tym pojemników do przewożenia materiałów promieniotwórczych dla wszystkich grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, środków ochrony indywidualnej dla strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i SGRChem-Eko PSP.

Parlament uchwalił ustawę 13 czerwca br. W trakcie procesu legislacyjnego do przedłożonego przez rząd projektu zgłoszono szereg poprawek, głównie redakcyjnych. Nie dotyczyły one jednak kwestii związanych z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Ustawa czeka teraz na publikację w Dzienniku Ustaw. Jej przepisy wejdą w życie w terminie 30 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Te wejdą w życie z początkiem 2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: