Ratownik Medyczny, ratownik, a może ratownik przedmedyczny? Kto kim jest w świetle ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Nie od dziś wiadomo, że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest głównym dokumentem regulującym dziedzinę ratownictwa medycznego. Niestety, nie każdy człowiek rozróżnia ratownika medycznego od ratownika, a tym bardziej od ratownika przedmedycznego (sic!).  W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wątpliwości dotyczące tych trzech „tytułów”. Określimy ich uprawnienia na podstawie ustawy o PRM.

Dziękujemy za weryfikację tekstu Grześkowi z AEDMax.pl 🙂

Nie od dziś wiadomo, że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest głównym dokumentem regulującym dziedzinę ratownictwa medycznego. Niestety, nie każdy człowiek rozróżnia ratownika medycznego od ratownika, a tym bardziej od ratownika przedmedycznego (sic!).  W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wątpliwości dotyczące tych trzech „tytułów”. Określimy ich uprawnienia na podstawie ustawy o PRM.

Kim jest ratownik medyczny?

Aktualna ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa, kto może zostać ratownikiem medycznym, a więc nie pozostaje nam nic innego jak przytoczyć Art.10 ustawy o PRM.

 

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
 3. wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;
 4. spełnia następujące wymagania:

a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub

b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego “ratownik medyczny”, lub

c) posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, lub

d) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.5)).

Ustawa w jasny sposób określa kto może zostać ratownikiem medycznym. Warto pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak kurs na ratownika medycznego! Osoby które mówią, że są po kursie na ratownika medycznego, zwyczajnie nie mają wiedzy w zakresie tytułów obowiązujących prawnie oraz (być może) uprawnień przez nie posiadanych.

Co może wykonywać ratownik medyczny?

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

 1. zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
 2. dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
 3. transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 4. komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 5. organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego, w tym pod nadzorem lekarza systemu, kierując się zakresem wiedzy i umiejętności nabytych w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego.

Na tym etapie warto sobie wyjaśnić pojęcia, transport oraz medyczne czynności ratunkowe. Ratownicy medyczni to osoby których zadaniem jest zabezpieczenie poszkodowanego, wdrożenie Medycznych Czynności Ratunkowych (m.in. farmakoterapia, intubacja etc.) oraz transport poszkodowanego do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

>Rozporządzenie regulujące zakres medycznych czynności ratunkowych <

Określiliśmy już kto może być ratownikiem medycznym oraz zakres jego uprawnień. Przyszła pora na przedstawienie ratowników oraz „ratowników przedmedycznych”. Zacznijmy od tego pierwszego tytułu.

 

Ratownik – tak jak w przypadku ratownika medycznego – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jego sytuacja zdrowotna pozwala na pełnienie tej roli.  W tym miejscu należy wymienić różnice między ratownikiem medycznym, a ratownikiem. Tytuł ratownika nabywamy uczestnicząc w 66 godzinnym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończonym egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Aby wziąć udział w takim kursie trzeba być członkiem jednostki wspierającej system Państwowego Ratownictwa Medycznego ( WOPR, TOPR, OSP).

Kolejną różnicą jest zakres obowiązków. Wiadomym jest, że osoba po kursie nie będzie w stanie wdrożyć farmakoterapii. Uprawnienia do podawania leków posiada jedynie ratownik medyczny (musi on mieć ukończone studia lub aktualnie już nieobowiązujące studium). Wspomnijmy że ratownicy ewakuują z miejsca zdarzenia osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia, ale nie transportują ich do szpitali!

Uprawnienia ratowników wg. Ustawy o PRM:

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:

 1. resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
 2. tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
 3. unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
 4. ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
 5. prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 6. stosowanie tlenoterapii biernej;
 7. ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 8. wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 9. prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2.

Kim więc jest ratownik przedmedyczny?

Tu zaczyna się mały problem. Otóż w polskim prawie taki tytuł nie występuje. Naszym zdaniem „ratownik przedmedyczny” jest tworem, którego używają osoby chcące “poczuć się lepiej”. W końcu to “ratownik”… tyle że przedmedyczny, oczywiście nie istniejący 😊

Według nas, wystarczy że udzielimy pierwszej pomocy i będziemy czuć że spełniliśmy swój obowiązek w pomocy drugiemu człowiekowi 😊

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Inline
Inline