2 mln złotych na wsparcie podlaskich OSP

W poniedziałek 18 marca rusza konkurs na udzielenie pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r. Wnioski można składać do 12 kwietnia.

W poniedziałek 18 marca rusza konkurs na udzielenie pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r. Wnioski można składać do 12 kwietnia.

Samorząd Województwa Podlaskiego zabezpieczył w budżecie na bieżący rok kwotę 2 milionów złotych na pomoc finansową gminom z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych. Jak czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Białystoku jest to najwyższa w historii samorządu województwa kwota przeznaczona na ten cel.

Zgodnie z regulaminem konkursu o wsparcie finansowe mogą ubiegać się wyłącznie gminy województwa podlaskiego. Przyznaną pomoc finansową można przeznaczyć zarówno na zadania bieżące (tj. zakup drobnego sprzętu pożarniczego, specjalistycznej odzieży ochronnej wykorzystywanej podczas działań ratowniczo – gaśniczych), jak i zadania inwestycyjne (tj. zakup defibrylatorów, motopomp, pilarek ratowniczych, wentylatorów oddymiających itp.). Regulamin dopuszcza też przeznaczenie dotacji na remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remont lub zakup pojazdów specjalistycznych.

Co ważne, każda gmina może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zakupy dla dowolnej ilości osp ze swojego terenu. Maksymalna kwota dotacji dla jednej gminy wyniesie maksymalnie 70 tys. złotych. Poprawnie wypełnione wnioski należy przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Termin upływa 12 kwietnia br. W przypadku przesyłki tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego. Wnioski złożone samodzielnie przez ochotnicze straże pożarne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oceną nadesłanych wniosków zajmie się Komisja powołana przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Podczas oceny pod uwagę będą brane następujące kryteria:

  • wysokość wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego oraz sfinansowanie części wydatków z innych źródeł gminy;
  • stopień zaangażowania danej jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy;
  • stopień wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczo – gaśniczy;
  • szczególne potrzeby jednostek OSP powstałe wskutek zdarzeń losowych (tj. kradzieży, dewastacji, zniszczenia).

Ponadto Komisja przy ocenie wniosków będzie brała pod uwagę położenie geograficzne jednostek OSP oraz stopień zagrożenia klęskami żywiołowymi na podstawie informacji zawartych w treści wniosku. Ostateczną decyzję, którym gminom przyznana będzie pomoc, podejmie Sejmik Województwa Podlaskiego. Termin wykorzystania dotacji upływa 31 października 2019 r.

(dg) d.gogloza@sluzby-ratownicze.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: