KSRG będzie miał nowe zadanie. Projekt ustawy trafił do Sejmu

W lutym br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Nowe przepisy nałożą na krajowy system ratowniczo-gaśniczy nowe zadania związane z likwidacją zagrożenia na wypadek zdarzenia radiacyjnego.

Komenda Wojewódzka PSP Rzeszów

W lutym br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Nowe przepisy nałożą na krajowy system ratowniczo-gaśniczy nowe zadania związane z likwidacją zagrożenia na wypadek zdarzenia radiacyjnego.

Nowe regulacje mają na celu wdrożenie do prawa krajowego przepisów dyrektywy BSS, ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz dyrektywy NSD, ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, a także dokonanie innych zmian prawa w odniesieniu do bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z oceny dotychczasowych przepisów, w szczególności w zakresie wskazanym w raporcie z misji Integrated Regulatory Review Service (IRRS) przeprowadzonej w Polsce w 2013 r. przez MAEA.

Zmiany dotyczą głównie Ustawy – Prawo atomowe. Do najważniejszych rozwiązań należą:

 • zapewnienie skuteczniejszej kontroli regulacyjnej działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące;

 • wprowadzenie ograniczników dawek promieniowania jonizującego;

 • zmiany wartości dawek granicznych dla pracowników w związku z nowymi wynikami badań wpływu promieniowania jonizującego na organizm człowieka;

 • zwiększenie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych;

 • doprecyzowanie obowiązków i uprawnień osób sprawujących wewnętrzny nadzór nad działalnościami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące;

 • zwiększenie przejrzystości działań organów dozoru jądrowego przez udostępnianie społeczeństwu programu kontroli dozorowych;

 • zwiększenie informacji o działaniach, jakie należy podejmować w sytuacji zetknięcia się ze źródłem niekontrolowanym, czyli porzuconym lub zaginionym źródłem promieniotwórczym, a także szkolenie funkcjonariuszy odpowiednich służb, którzy mogą zetknąć się z takimi źródłami;

 • ochrona przed narażeniem na promieniowanie jonizujące, spowodowanym przez radon w miejscach pracy, budynkach, lokalach i innych pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi;

 • zwiększenie bezpieczeństwa przy stosowaniu promieniowania jonizującego do celów medycznych;

 • zapewnienie ochrony przed narażeniem na naturalnie występujące substancje promieniotwórcze, w tym związane z działalnością górniczą;

 • objęcie obowiązkiem szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej członków ekip awaryjnych.

W przypadku Ustawy o ochronie przeciwpożarowej zmiany dotyczą treści artykułu 14, poprzez dodanie ustępu 1b o treści: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków bierze udział w likwidacji zagrożenia, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. W ten sposób ulegną rozszerzeniu zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego o udział w likwidacji zagrożeń, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Jak przypominają autorzy projektu ustawy nowelizującej:

W dotychczasowym stanie prawnym nie było służby przeznaczonej do działania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego, a dotychczasowe faktyczne przygotowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej nie miało umocowania ustawowego. Zaproponowane brzmienie przepisu pozwoli na precyzyjne wskazanie – przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – zadań, obowiązków i procedur ratowniczych w przypadku udziału sił i środków Państwowej Straży Pożarnej podczas działań na miejscu zdarzenia radiacyjnego.

W konsekwencji rozszerzeniu ulegnie też zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 14 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, co zostało wyrażone w projekcie ustawy nowelizującej dodaniem do ustępu 2. punktu 6a w brzmieniu: likwidacji zagrożenia, w tym działań ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej, maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy na lata 2019-28 ustalono na nieco ponad 112 mln złotych, przy czym gros kosztów pochłonie samo przygotowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do realizacji nowych zadań. Według szacunków przedstawionych przez Państwową Straż Pożarną będzie to kosztowało Komendę Główną PSP i wojewodów 83 614 300 zł. Tymczasem zaproponowane w projekcie ustawy maksymalne limity wydatków budżetu państwa na wyposażenie szkół pożarniczych i przystosowanie ksrg do nowych zadań ustalono łącznie na 76 768 tys. złotych. Wydatki obejmują przede wszystkim szkolenia strażaków PSP i kadry dowódczej, zakup i utrzymanie specjalistycznego sprzętu, w tym pojemników do przewożenia materiałów promieniotwórczych dla wszystkich grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, środków ochrony indywidualnej dla strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i SGRChem-Eko PSP.

Projekt trafił pod obrady Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. We wtorek (12.03) odbyło się jego pierwsze czytanie. Komisja skierowała projekt do podkomisji nadzwyczajnej, powołanej dla jego rozpatrzenia. Ta na przygotowanie sprawozdania ma czas do maja br. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona, jej przepisy wejdą w życie w terminie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian dotyczących ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Te wejdą w życie od 1 stycznia 2020 roku.

2 thoughts on “KSRG będzie miał nowe zadanie. Projekt ustawy trafił do Sejmu

 1. [CENZURA]. Bo mało strażacy mają obowiązków. Trzeba było stworzyć formację która zajmie się tylko tym problemem a nie wciskać strażakom kolejny problem.

  1. Nawet wyobraziłem sobie Pański komentarz na wypadek sytuacji, gdyby kolejną nowelizacją ustawy – Prawo atomowe nasze dzielne Państwo uruchomiło formację, o której Pan wspomina.
   A brzmiałby on pewnie jakoś tak: [CENZURA], na [CENZURA] to to było tworzyć, jak tylko siedzą i nic nie robią!!! 😀

   Przede wszystkim zaleca się utrzymanie kultury wypowiedzi podczas komentowania na portalu. Po drugie sam nie wiem czy ładowanie takich zadań do Państwowej Straży Pożarnej jest najszczęśliwszym pomysłem, natomiast prawdopodobnie lepszego rozwiązania nie ma. Tym bardziej, że liczba takich zdarzeń nie będzie raczej zbyt duża, a strażacy PSP (zwłaszcza SGRChem, ale również poziom podstawowy) mają już pewne doświadczenie w obchodzeniu się z materiałami niebezpiecznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: